top of page

Vedtekter 

Allbrukshuset SA
 

 

Vedtatt:på ekstraordinært årsmøte 07.01.2013

 

§ 1 Selskap

 

Allbrukshuset SAer et samvirkeforetak med begrenset ansvar og vekslende kapital og antall andeler hvor hver andelseier kun hefter med sin innskutte kapital for lagets gjeld.

 

Allbrukshuset SA skal ha som foretningsadresse: Finnmyrveien 41, 7350 Buvika i Skaun kommune
 

§ 2 Formål
 

Andelshaverne har som formål å eie og å drive Allbrukshuset SA, for derved å skaffe beboerne og aktuelle lag og foreninger på Ilhaugen, og naturlig tilstøtende områder, et aktivitetshus. Allbrukshuset SA vil også i den grad det er fornuftig drive framleie av lokalene til barnehage, eller annen nærings drift.

 

Da Allbrukshuset er plassert i nær tilknytning til et boligområde, skal det legges vekt på at aktivitetene i huset tar hensyn til naboer. Det vil således ikke være tillatt å arrangere offentlige dansefester, men begrense dette til fester for bestemte målgrupper, samt sosiale og kulturelle sammenkomster, bryllup, konfirmasjoner, jubileer og lignende.
 

§ 3 Eierskap
 

Andelshavere kan være enkeltpersoner eller lag, foreninger og organisasjoner. Styret kan avvise ønske om andelstegning, dersom styret finner at slik tegning vil være til skade for andelslaget. Hver andelshaver må eie minst en 1/1 andel.
 

  

§4 Andeler

 

De enkelte andelers størrelse er kr. 500,00. Andelene skal lyde på navn, fødselsdata og andelsnummer. Samvirkeforetaket skal også føre lister over bostedsadresser til andelseierne. Andelsinnskuddet forrentes ikke, og blir ikke tilbakebetalt ved utmelding. Andelene skal ikke kunne overdras til, eller arves av andre enn de som etter prg. 3 kan være andelshavere i laget. Ved eventuelt ønske om overtagelse eller arv av andeler, må overdragelsene forelegges styret for registrering. Andelseierne kan eie så mange andeler de selv ønsker.

 

Årsmøtet kan vedta andelsutvidelse i et omfang som begrenses av at reell verdi pr. andel ikke blir mindre enn kr. 500,-

 

§ 5 Overskudd
 

Årsmøtet kan vedta at hele eller deler av årsoverskuddet kan benyttes til etterbetaling, eller avsettes til etterbetalingsfond.

 

§6 Årsmøte

 

- Årsmøtet er andelslagets øverste besluttende myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

- Styret innkaller til årsmøtet som bekjentgjøres slik:

- Årsmøtet bekjentgjøres på Allbrukshuset SA s hjemmeside: www.allbrukshuset.no

- Bekjentgjøringen skal skje senest 28 dager før møtet skal holdes.                   

- Bekjentgjøringen skal opplyse om fristen for innmelding av saker som ønskes behandlet i årsmøtet.

- Dokumenter i forbindelse med årsmøtet, sendes kun til de som senest en (1) uke før årsmøtet har bedt om dette.

- Styret kan vedta å gjøre årsmøtedokumenter tigjengelig på foretakets hjemmeside


 

 Årsmøtet behandler og avgjør følgende saker:

         - Vedtektsendringer.

         - Årsberetning og regnskap, samt disponering av årsoverskuddet.

         - Styrets honorar.

         - Godkjenning av budsjett.

         - Innmeldte saker.

         - Valg av styre.

         - Valg / engasjement av revisor.

 

Avstemminger i årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall.

Unntatt er forslag om vedtektsendringer, eller forslag om salg eller oppløsning av Allbrukshuset SA, som må ha tilslutning av 2/3 av avgitte stemmer i ordinært- eller ekstraordinært årsmøte.
 

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være meldt til styret senest to-2- uke før møtet skal holdes.

Ekstraordinært årsmøte, som skal holdes når minst 10-ti andelseiere krever det, eller styret finner det nødvendig, kan innkalles med en-1 ukes varsel. Kun de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på de ordinære og ekstraordinære årsmøter.
 

Andelseieres stemmerett på årsmøtet:
På årsmøtet representerer hver andelseier -1- stemme.

Ingen andelseiere eller andre kan representere, eller stemme for andre på årsmøtet.

 

§ 7 Styret

 

Styret består av 6 medlemmer: 5 medlemmer velges av årsmøtet i Allbrukshuset SA og et (1) medlem velges av Skaun kommune.

Skaun Kommune har så lenge de er leietakere rett til å oppnevne ett styremedlem.

 

Leder velges for ett år.

Nestleder, kasserer og sekretær velges for 2 år, dog slik at sekretær ikke er på valg samme år som nestleder og kasserer.

Styret er lagets øverste myndighet mellom årsmøtene.

Styreleder har ansvaret for den daglige drift, og representerer styret utad og tegner dets foretaksnavn.

 

Styret kan når de finner det nødvendig ansette daglig leder som kan overlates ansvaret for den daglige drift.

 

Styret kan ikke ta opp lån med pant i eiendommen, uten at dette er godkjent av årsmøtet.

 

Styret inngår avtale med regnskapsfører, som har ansvar for at avsluttet årsregnskap blir forelagt styret og revisor innen utgangen av januar.

Styret inngår også avtale om godtgjørelse for styreleder og lønn til daglig leder når de finner behov for å ansette noen.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede.  Leder av Allbrukshuset SA har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

§ 8 Revisor
 

Årsmøtet velger revisor for ett år av gangen, eller styret kan velge å inngå avtale med autorisert revisor.

 Revisoren skal revidere regnskapet, og kontrollere kassabeholdningen og verdipapirer minst en gang i året. Revisor skal også på forespørsel kunne gi råd og veiledning ovenfor regnskapsfører vedrørende føring og god regnskapsskikk.
 

§ 9 Oppløsning
 

I tilfelle oppløsning eller avvikling av andelslaget skal andelsinnskuddet, hvis det er midler tilgode etter at foretaket har dekt sine forpliktelser, betales tilbake til de som på det tidspunktet er andelseiere. Et eventuelt overskudd går til et allmennyttig formål i Buvika, bestemt av avviklingsstyret.
 

En eventuell oppløsning kan kun startes som en prosess av et årsmøte med min 2/3-dels flertall. Dersom en slik prosess besluttes igangsatt skal en påfølgende oppløsning kun skje etter at alle andelshavere skriftlig er gjort kjent med dette. Deretter kan endelig beslutning tas av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte, dog tidligst et halvt år etter årsmøtet som har startet prosessen.

bottom of page