top of page

Ilhaugen Vel

Ilhaugen Vel opprettet på slutten av 1980 årene en komité kalt Myra-komiteen/Huskomiteen.

Denne komiteen jobbet i flere år med forskjellige planer og hadde flere ideer for hvordan de kunne skaffe Ilhaugen et ”grendahus”.
 

I 1991 besto komiteen av: Lars Arne Pedersen, Egil Langmo, Oddbjørn Sandø, Einar Ulfseth
og Olav Egil Ellevset. 
Komiteen innledet forhandlinger, og fikk etter hvert en avtale med Skaun Kommune som skulle leie lokaler i ”grendahuset” for å drive barnehage.
 

Det ble tidlig bestemt at huset skulle få navnet Allbrukshuset.

Navnet betydde at huset skulle være til all- slags bruk, og velforeningen bestemte også at huset skulle eies og drives av et andelslag.
 

Etter velforeningens årsmøte 1992 ble derfor Myra-komiteen omorganisert til interimstyre for Allbrukshuset AL, og besto av:
Leder: Olav Egil Ellevset
Nestleder: Jan Lund
Sekretær: Sverre Kvarmesbakk
Styremedlemmer: Egil Langmo, Lars Arne Pedersen og Oddbjørn Sandø

 

Interimstyret hadde i løpet av 1993 og 1994 over 50 møter, noen var felles møter med byggekomiteen, og en del var forhandlingsmøter med kommunen.

Interimstyrets oppgave var å forberede dannelsen av andelslaget, med vedtekter og lovlig valgt styre, samt utnevne byggekomité.


 

 

Huset
 

 

Ilposten presenterte høsten 1991 tegninger og en beskrivelse av et hus med grunnflate på 440 m2 og en kostnadsramme på ca. 3 millioner.

Disse tegningene/planene ble ikke godtatt av kommunen, og ny arkitekt ble engasjert for å tegne et noe mindre hus med mer sambruk mellom barnehagen og grendahuset.
 

Etter hvert ble både kommunen og huskomitéen fornøyde med tegningene og en endelig avtale kunne inngås og byggingen startet.

Huset var nå krympet til 330 m2 grunnflate, og fasadene helt forandret, men det var kommet en halvetasje over barnehagen og det ble full kjeller under huset.

Totalt fikk huset et gulvareal på nesten 800 m2 og utgiftene økte til ca 3.5 million.
 

Huset ble finansiert med et husbanklån for barnehagen på ca 1 million.

Vi fikk nesten 1 million i STUI midler (tippemidler til forsamlingshus).

Skaun Kommune ga oss gratis tomt og betalte tilknytningskostnadene, samt at de ga oss et tilskudd på i overkant av ½ million.
 

Den siste millionen ble finansiert ved at nesten alt arbeid ble utført på dugnad.

Noe av forskaling og betongarbeidet ble utført av anleggslinja på Heimdal Videregående Skole, og vi hadde rimelig hjelp til noe snekring fra arbeidskontoret.

Skaun kommune overtok barnehagelokalene 1. juli 1993, og Ilhaugen Barnehage startet drifta 1. august, og Allbrukshuset AL hadde åpningsfest den 24 september samme år.

Kjellerlokalene ble åpnet et par år senere, etter at en del av guttene i ungdomsklubben FSN hadde gjort en stor arbeidsinnsats, og Ilhaugen Vel hadde lånt husets penger for å ferdigstille den delen av huset. 

 Byggekomiteen
 

Interimstyret utnevnte følgende Byggekomité:
 

Navn                                 Koordinator for / Ansvarsområder


Reidar Nyborg:                 Byggeleder og leder av byggekomiteen

Knut Sommerschild          Grunnarb./betong/stål/utv.arbeid.

Roald Hepsø                     Male- og tapetserarbeider

Erling Sandø                     Trearbeid / inventar

Egil Langmo                     Trearbeid / inventar

Birger Myren                     Elektro

Jan Stenkløv                     VVS

Kjell Eggen                       Sekretær

Einar Ulfseth                     Regnskap
 

Ordfører Agnar Melby ble av Skaun Kommune valgt inn i denne komiteen.

I september 1993 trakk Einar Ulfseth seg fra byggekomiteen og Åse L. Hansen overtok som kasserer og Nils Larsen ble regnskapsføringen.
 

Interimstyret laget følgende retningslinjer for byggekomiteen for A/L Allbrukshuset:
 

1. Hver koordinator bør utarbeide forslag til planløsning. F.eks elektriker tegner inn ledningsnett, punkter etc. Ut fra dette utarbeide materialplan og grunnlag for innhenting av tilbud.
 

2. Planløsningene innenfor de forskjellige fag må koordineres i en samlet byggekomité. Valg av materialer og standardsettinger må godkjennes av interimstyret.
 

3. Leder / sekretær i byggekomiteen koordinerer og godkjenner utsending av pris-forespørsel
 

4. Vurdering av tilbudene og utvelgelse av leverandør gjøres av byggeleder, regnskapsfører og koordinator for de respektive fag.
 

5. Koordinator for hvert fag er sammen med regnskapsfører ansvarlig for at budsjett for hvert fag ikke overskrides. Det må utvises stor aktsomhet på dette punkt, og interimstyret skal på et tidlig tidspunkt underrettes om det viser seg at det oppstår vanskeligheter med å holde kostnadene innenfor budsjetterte rammer.
 

6. Regnskapsførers hovedoppgave:
 

- Delta i godkjenning av tilbud / leverandør.

- Kontere bilag / fakturaer og kontrollere at pris er i samsvar med tilbud.

- Forestå utbetalinger og passe på forfallsdatoer.

- Være pådriver av kostnadsoppfølging.

- Føre byggeregnskap.

- Sammen med byggeleder i møter i interimstyret redegjøre for fremdrift og kostnadsutvikling i byggesaken.
 

7. Byggeleders hovedoppgave:
 

- Være bindeledd mellom koordinatorene for de respektive fag.

- Ha ansvar for oppfølging og fremdrift av byggearbeidene.

- Være bindeledd mellom byggekomité og interimstyret i den grad dette må være nødvendig.

- Byggeleder og fagansvarlig, attestere bilag / fakturaer etter at leveransene er kontrollert.
 

8. I byggetiden

- Hver koordinator har ansvaret for å tilrettelegge arbeid og fremskaffe nødvendig materialer.


9. Dugnad

Oddbjørn Sandø er ansvarlig for føring av dugnadstimer og nødvendig innkalling til dugnadsarbeid.

Ilhaugen, 27 april 1992.

Interimstyret.

 

 

 

Skaun Kommune

 

Interimstyret og byggekomiteen var godt i gang med arbeidet for å få bygd Allbrukshuset, men kommunens godkjenning og deltagelse i prosjektet var ikke avklart.

Under kommunestyremøte den 04.05.92 ble saken behandlet, og ”fellesgruppen” la da frem følgende forslag:

Kommunestyret ser positivt på samarbeidet mellom Allbrukshuset A/L og Skaun kommune. Kommunestyret godkjenner ikke samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 8. Kommunestyret ønsker at avtalen blir gjennomgått og vurdert på nytt av et forhandlingsutvalg fra kommunen og rep. Fra Allbrukshuset A/L. Det må særlig legges vekt på de økonomiske konsekvenser for kommunen og deres representasjon i Allbrukshuset A/L’s styrende organ.

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gjøre vedtak i saken ut fra resultat av forhandlingene.

 

Forslaget ble betraktet som utsettelsesforslag, fikk 12 stemmer og falt.

Den 13.05.1992 vedtok utvalg for HHS å utsette behandlinga av saken, men vedtok på sitt neste møte å godkjenne planene for Ilhaugen Barnehage med opptil 24 plasser for barn over 3 år.
 

Den første samarbeidsavtalen ble underskrevet av interimstyrets leder Olav Egil Ellevset og Ordfører Agnar Melby den 05.06.1992.

Allbrukshuset har i hele prosessen hatt en god og åpen dialog men Skaun kommune, og er godt fornøyd med kommunens bidrag til å realisere et ”grendahus” på Ilhaugen.

 

 

Årsmøter


 

I 1993 utpekte interimstyret Mette Sund (Onsøien) og Børge Tingstad til Allbrukshusets første valgkomité, og det første årsmøtet ble avholdt den 03.02.1994.

Se oversikt over de valgte styrene på egen side


 

Andelseierne


 

Allbrukshuset AL er i dag Allbrukshuset BA (begrenset ansvar).

Allbrukshuset har ca 100 andelseiere fordelt på i overkant av 700 andeler.

Allbrukshuset er registrert i Brønnøysund, og moms registeret og er arbeidsgivere for renholder.

bottom of page